Privacy verklaring

Praktijk voor fysiotherapie De Boombosch verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hierbij dienen wij aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) te voldoen. Per 25-5-2018 is er een nieuwe Europese verordening in werking getreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correct naleving van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) en de AVG.

Verantwoordelijkheid

Praktijk voor fysiotherapie De Boombosch is gevestigd aan het Raccordement 8b te Twello met een drietal dependances. (Terwolde, Wilp en Voorst). De maatschapsleden zijn: Rob Arentsen, Jos Hulshof, Hetty Hulshof en Jorg Pieper.

Rob Arentsen is uw contactpersoon met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt hem via email of telefonisch bereiken: rarentsen@deboombosch.nl  of 0571-275871.

Gegevensverwerking

Wij verwerken de volgende gegevens: naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), e mailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens die van belang zijn voor uw fysiotherapie behandeling.

Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die door de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Reden van noodzaak persoonsgegevens:

Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.

Dit is noodzakelijk voor:

 • Het optimaal laten verlopen van uw fysiotherapie behandeling
 • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
 • Contact met u. Om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.
 • Contact met uw (huis)arts (alleen na uw toestemming)

Verkrijgen gegevens

In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u bij ons in de praktijk zich aanmeldt. We kunnen ook (een deel van) uw gegevens verkrijgen als u die invult op een van de contactformulieren van onze beveiligde website. Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts of het ziekenhuis ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo voor het controleren van uw verzekering en het Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z) voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Verstrekken gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden.

Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WGBO en per 25-5-2018 de AVG. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Deze partijen zijn:

 • Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts.
  Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming.
 • Uw zorgverzekeraar.
  Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.
 • Onderzoeksinstituten.
  Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits-)onderzoeken.
  Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en emailadres (voor het invullen van een enquête).
  1. Qualiview (alleen uw naam en emailadres)
  2. Landelijke database fysiotherapie (KNGF/SKF) (geanonimiseerde behandelgegevens)
  3. Zorgregistraties eerste lijn (NIVEL) (geanonimiseerde behandelgegevens
  4. Elektronisch patiëntendossier
  5. Fysioroadmap (uw naw gegevens en  medische gegevens tbv ons dossier)
  6. Intramed (uw naw gegevens)

Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Heeft u echter aanwijzingen voor misbruik, of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met Rob Arentsen.

Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eventuele papieren (denk hierbij aan verwijzingen) worden gedigitaliseerd en opgeslagen in uw beveiligde EPD. De papieren versie wordt vernietigd.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in dienst van praktijk voor fysiotherapie De Boombosch of waarnemende fysiotherapeuten die in bepaalde gevallen zijn ingehuurd. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht, die ook van kracht is voor alle werknemers binnen onze praktijk.

Wij hebben ook een meldplicht ten aanzien van datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, en wij zullen ook u daarvan op de hoogte stellen.

Elektronisch Patiënten Dossier

Het elektronisch patiëntendossier dat wij gebruiken zijn Intramed en FysioRoadMap. De leveranciers van deze software zijn gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN7510).
Wij voeren de door onze leverancier aangeraden updates van de EPD software tijdig uit.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk (via email of telefonisch). Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd

Voor uw gegevens geldt een bewaartijd van 15 jaar (in het kader van de WGBO).
Indien u langer dan 15 jaar niet bij ons onder behandeling bent geweest dan wordt uw dossier (EPD) gearchiveerd en eventuele papieren worden vernietigd.

Klachten

Indien u klachten of op- of aanmerkingen met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens in onze praktijk heeft kunt u contact opnemen met Rob Arentsen, hierna kan er gekozen worden of de klacht doorgezet wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website bezoek

Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internetgedrag te herleiden of op te slaan.
Onze website draait onder een beveiligde verbinding (SSL), dat betekent dat u een slotje in de adresbalk van uw browservenster moet zien en het adres begint met “https”.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens binnen onze praktijk, neem dan contact op met onze praktijk of onze collega Rob Arentsen.